Hasta Hakları
17 Aralık 2021

 • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 • Sağlık Hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.
 • Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.
 • Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.
 • Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesi isteme hakkı. (Örn:Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.)
 • Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.
 • Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.
 • Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.
 • Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme yada bilirkişiye inceletme hakkı.
 • Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesine isteme hakkı.
 • Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.
 • Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı.
 • İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı.
 • Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.
 • Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.