Kalite Politikamız
19 Eylül 2022

 1. AMAÇ

  Gelişmiş tıbbi donanım ve eğitimli personel ile hastaların kendilerini güvende hissedeceği, hasta haklarına saygılı bir ortamda;

 • Bilgili, güler yüzlü ve özveri ile çalışan uzman kadromuzla,
 • Kaliteden ödün vermeden,
 • Modern teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan,
 • Gizlilik ve mahremiyete önem veren,
 • Sürekli iyileşen ve gelişen bir sağlık hizmeti sunmaktır.

   

  1. KAPSAM

  Hastanemizde çalışan tüm personelleri, hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarını, hastalara verilen tüm hizmetleri kapsamaktadır.

  1. KISALTMALAR

  3.1.SKS: Sağlıkta Kalite Standartları

   

  1. TANIMLAR
 • 4.1. Kalite Politikası: Bir kuruluşun üst yönetimince resmi olarak beyan edilen kalite ile ilgili amaçları ve bu amaçlara uygunluğun sürekli olarak sağlanmasına yönelik taahhüdüdür.  

   

 1. SORUMLULAR
 • 5.1.Başhekim
 • 5.2.İdari ve Mali İşler Müdürü
 • 5.3.Kalite Yönetim Direktörü
 • 5.4.Tüm personeller

   

 1. FAALİYET AKIŞI
 • 6.1.Hastanenin Amaçlarına ve Amaçları Doğrultusunda Oluşturulan Stratejik Hedeflerine Uygunluğu
 • 6.1.1. Sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm hastanede uygulanmasını sağlamak.
 • 6.1.2. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak.
 • 6.1.3. Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.
 • 6.1.4. Tıp alanındaki günlük gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve teknolojiyi kullanmak.
 • 6.1.5. Kurumsal amaç ve hedefleri sene başında belirlemek ve yılda bir değerlendirmesini yapmak.
 • 6.1.6. Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek.
 • 6.1.7. Hasta ve çalışan güvenliğine uyumlu hastane altyapısı ve konforu ile nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
 • 6.1.8. Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

   

 • 6.1.9. Sağlık hizmetleri süreçlerinde hastanın mahremiyetini sağlamak.
 • 6.1.10.Hastanemizde bilgi mahremiyetini sağlamak.
 • 6.1.11.Yatan hastaların bakım ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini sağlamak.
 • 6.1.12.Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmak ve onların görüşlerinin/ önerilerinin değerli olduğunu hissettirmek.
 • 6.1.13.Sağlıklı Çalışma Yaşamı kapsamında hastanemizde çalışan güvenliğini sağlamak.
 • 6.1.14. Hastanede özellikli birimlerde çalışan personellerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak ve bu kapsamda sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 • 6.1.15.Personel temin planı doğrultusunda idari personel ve sağlık personeli sayısının yeterliliğini değerlendirmek.

   

   

 • 6.2.Kalite Hedeflerinin Oluşturulması ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi
 • 6.2.1. Sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm hastanede uygulanmasını sağlamak.
 • 6.2.2. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak.
 • 6.2.3. Kurumsal amaç ve hedefleri sene başında belirlemek ve yılda bir değerlendirmesini yapmak.
 • 6.2.4. Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek.
 • 6.2.5. Kalite göstergeleri ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlamak.
 • 6.2.6. Kalite göstergeleri ile ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak personeli sürekli eğitmek.
 • 6.2.7. Sağlıkta Kalite Standartları Göstergelerin İzlenmesi kapsamında takip edilmesi gereken göstergelerin, birim kalite sorumluları tarafından takibi, sonucu ve analizinin yapılmasını sağlamak ve bu kapsamda tüm gösterge yönetimi verilerinin doğruluğunu ve sistematik girişini sağlamak.

   

   

 • 6.3.Kalite Yönetim  Sisteminin Şartlarının Yerine Getirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması
 • 6.3.1. Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.
 • 6.3.2. Hastanemiz Eğitim Planı   doğrultusunda zorunlu eğitimlerin, hizmet içi eğitimlerin, İSG eğitimlerinin,ve hasta-hasta yakını eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 6.3.3.  Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu yaklaşımını benimsetmek.
 • 6.3.4. Personellerin katılımı ile planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek.
 • 6.3.5. Özellikli birimler için uygun fiziki ortamı sağlamaya çalışmak.

   

   

   

 • 6.4.Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Sürekli İyileştirilmesi
 • 6.4.1. Üç ayda bir bina turları yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • 6.4.2. Yılda iki defa öz değerlendirme yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme  çalışmaları yapmak.
 • 6.4.3. Düzenli aralıklarla hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketleri yaparak sonuçlara göre gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • 6.4.4. İstenmeyen Olay Bildirimleri ile tespit edilen sorunlara yönelik iyileştirmeler yapmak.
 • 6.4.5. Sistemi sürekli gözden geçirerek sağlık hizmeti sunumuna ilişkin süreçlerden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek hataları tespit etmek, gerekli iyileştirmeleri sağlamak.